Posiłek w szkole i w domu

Gmina Dobroń otrzymała dotację na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku.

 19 marca wójt Robert Jarzębak podpisał przy kontrasygnacie skarbnika gminy Ilony Mudzo umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w wysokości 11.439 złotych. Środki własne gminy to 7.626 złotych w całkowitym koszcie realizacji programu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu w 2021 roku.

 Dofinansowanie zadania polega na udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności czy świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.