• Rozstrzygnięte zostały trzy konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, które co roku ogłasza miasto.

  Pabianickie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymało 50.000 zł dotacji na prowadzenie noclegowni w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018r. przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18.00 do 8.00 w budynku przy ul. Kościuszki 22/26.

  Towarzystwo zapewni nie mniej niż 30 miejsc noclegowych, ponadto posiłek, odzież, pomoc przedmedyczną. Podopieczni będą mogli umyć się i wyprać rzeczy. Dodatkowo podejmie działania polegające m.in. na wzmocnieniu aktywności społecznej, uzyskaniu samodzielności życiowej, pomocy w przezwyciężaniu trudności życiowych, aktywizowaniu przebywających w noclegowni do wykonywania na terenie placówki codziennych prac porządkowych. Realizator zadania zapewni również możliwość pobytu w pomieszczeniu ogrzewanym w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych również w ciągu dnia.

  Pozytywnie miasto odpowiedziało również na ofertę pabianickiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, czyli na „Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom miasta Pabianic w 2018 roku w jadłodajni prowadzonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z problemem alkoholowym i ich rodzin”. Towarzystwo na to zadanie otrzymało 242.937 zł dotacji.

  Oferta obejmuje przygotowanie i wydawanie w godzinach od 12.00 do 15.00 gorących posiłków dla około 125 podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Posiłki będą wydawane w lokalu przy ul. Kościuszki 22/26.

  Trzecia oferta to organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na rzecz mieszkańców miasta Pabianic w miejscu ich zamieszkania w 2018r. Złożyła ją Spółdzielnia Socjalna Zielone Pabianice. Kwota w wysokości do 1.130.000 zł przeznaczona jest na wykonanie około 57,5 tys. godzin usług opiekuńczych.

  Usługi będą świadczone osobom wskazanym przez MCPS w drodze decyzji administracyjnych. Usługi opiekuńcze to m.in. pomoc w ciągu dnia (gotowanie, sprzątanie, zabiegi higieniczne) osobom, które wymagają pomocy, ale nie kwalifikują się do DPS.

  Udostępnij