•  

  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza do korzystania z różnych form aktywizacji dla osób bezrobotnych oraz współpracy w zakresie planu rozwoju, w ramach dofinansowania w wysokości 80% lub 100% na kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla pracodawców i pracowników, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pula dostępnych środków wynosi 800.000 zł.

  Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne w 2019r. odbędzie się
  w dniach 01.02.2019r. – 14.02.2019r.

  Wnioski powinny spełniać co najmniej jeden z Priorytetów ustalonych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na rok 2019 tj.:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

  Barometr zawodów Powiat Pabianicki 2019”,

  Barometr zawodów Województwo Łódzkie 2019„;

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowych

  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a który nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

  4. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, i ile podjecie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

  Termin rozpoczęcia kształcenia ustawicznego powinien być określony
  nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia wniosku i nie później niż 01.10.2019 r.

  Zasady przyznawania środków z KFS na 2019 rok oraz wnioski z załącznikami znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.pabianice.praca.gov.pl

  Wniosek w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Urzędu w pokoju 218 (budynek B, II piętro)
  w godz. 8:00 – 14:00. Za datę złożenia wniosku uznaje się faktyczny dzień wpłynięcia wniosku do siedziby urzędu.

  Udostępnij