• Na dzisiejszej (14 września) sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwały w sprawie nieponoszenia odpłatności za Środowiskowy Dom Samopomocy oraz niepobieraniu ich za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu „Opieka na plus”.

  „Przedmiotem uchwały jest przyjęcie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach, przy ulicy Cichej 24, uwzględniającego wprowadzone zmiany polegające na dostosowaniu zapisów statutu do przepisów w zakresie nieponoszenia odpłatności za ŚDS zgodnie z art. 51b ust. 2 ww. ustawy, w myśl którego korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach osobom z zaburzeniami psychicznymi niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne” – czytamy w projekcie uchwały o ŚDS.

  Na zniesienie opłat w Środowiskowym Domu Samopomocy radni zgodzili się jednogłośnie (21 głosów za). Podobnie było w przypadku Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

  Realizatorzy projektu „Opieka na plus” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wnieśli o przyjęcie uchwały o niepobieraniu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w jego ramach.

  Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia 24 osób z Pabianic potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 24 osób z ich otoczenia. Ma to nastąpić poprzez rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wraz ze wsparciem uzupełniającym w formie usługi przygotowania i dowozu posiłków, transportu uczestników projektu (np. do lekarza, urzędu).

  „W założeniach konkursowych Wojewódzki Urząd Pracy (instytucja pośrednicząca) wskazywał na konieczność zwiększenia liczby świadczonych usług opiekuńczych w nowych środowiskach, a co za tym idzie, zwiększenie dostępności tych usług dla potencjalnych podopiecznych, osób z terenu Miasta Pabianic potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Realizując te założenia zasadne jest usunięcie bariery finansowej dla potencjalnych osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych i niepobieranie od nich odpłatności. Dodatkowym argumentem uzasadniającym niepobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu „Opieka na plus” jest finansowanie w pełni tych usług z dotacji projektowej. Usługi opiekuńcze zostaną uzupełnione wsparciem w formie usługi przygotowania i dowozu posiłków, transportu uczestników projektu (np. do lekarza, urzędu). Uruchomiona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego dla 24 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” – napisano w projekcie.

  Udostępnij