• Na wczorajszym zebraniu Nowej Lewicy powiatu pabianickiego wybrano władze powiatowe partii.

  Przewodniczącym został Robert Kraska. Następujące osoby zostały wybrane na poszczególne funkcje: Marek Gryglewski – sekretarz, Aleksandra Stasiak – wiceprzewodnicząca, Marek Łopaciński – wiceprzewodniczący, Joanna Michalska-Szmitke – wiceprzewodnicząca, Michał Pietrzak – wiceprzewodniczący. Członkowie zarządu to: Piotr Duraj, Eliza Gluba, Edward Rogalewicz i Krzysztof Kalwas.

  Do rady powiatowej NL zostali wybrani: Dariusz Stasiak, Sylwester Jarmakowski, Dariusz Chober, Tomasz Łuczak, Stanisława Skrobacz, Paweł Wasilewski, Marcin Majchrzak, Joanna Pietrzak, Grzegorz Plisiecki, Danuta Pietrzak, Jachimski Patryk, Błażej Dziedziczak.

  Podczas zebrania została podjęta uchwała programowa:

  Uchwała nr 2

  Zebrania Ogólnego Nowej Lewicy w powiecie pabianickim

  Podjęta 29 września 2022 r.

  Członkinie i członkowie Nowej Lewicy w powiecie pabianickim na Zebraniu Ogólnym w Pabianicach, obserwując degradację standardów demokratycznych, rosnące napięcia i niesprawiedliwości, szalejącą inflację, co wiąże się z rosnącymi kosztami życia dla gospodarstw domowych, wyrażają przekonanie o konieczności zmiany w naszym kraju. W związku z tym uznają, że:

  1. Podstawowym celem Nowej Lewicy jest uzyskanie wyniku wyborczego w wyborach parlamentarnych i samorządowych pozwalającego na współrządzenie w kraju i samorządach, w tym powiecie pabianickim i jego stolicy.
  2. Wysokie poparcie wyborcze i udział we współrządzeniu na różnych szczeblach władzy państwowej i samorządowej pozwoli Nowej Lewicy zrealizować założenia programu dotyczące praw człowieka, polityki transportowej, mieszkaniowej i społecznej, a tym samym zadbać o sprawiedliwe i godne życie mieszkańców miast i wsi.
  3. Potrzebą czasu jest powstrzymanie się od krytyki i wzajemnego dyskredytowania się w gronie partii i ugrupowań opozycyjnych, niezależnie od stopnia formalnego porozumienia między nimi.
  4. Głównym celem politycznym Nowej Lewicy jest odsunięcie Prawa
   i Sprawiedliwości od władzy w Polsce, zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym. Dlatego uznając dążenie do osiągnięcia możliwie szerokich zdolności koalicyjnych, jednoznacznie opowiadamy się przeciwko jakimkolwiek porozumieniom z PiS-em, Solidarną Polską, Konfederacją i innymi ugrupowaniami prawicowo-narodowymi.
  5. Polska jest państwem świeckim i konieczny jest pełny, jednoznaczny rozdział państwa od Kościoła.
  6. Prawo musi służyć wszystkim obywatelom, a w szczególności chronić najsłabszych członków społeczeństwa oraz grupy dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawności, światopogląd, narodowość, pochodzenie etniczne czy orientację seksualną i tożsamość płciową.
  7. Trwałe miejsce Polski jest w Unii Europejskiej i dlatego wyrażamy swój zdecydowany protest przeciwko próbom wyprowadzania naszego państwa ze wspólnoty europejskiej oraz dalszego konfliktowania Polski z państwami należącymi do Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Polski winno być powiązane z jej lojalnym członkostwem w NATO.
  8. Przy budowaniu struktur terenowych Nowej Lewicy oraz wyłanianiu władz konieczne jest nie tylko rygorystyczne przestrzeganie zasad demokracji i kolegialności, ale także zachowanie szacunku wobec dokonań partii poprzedzających powstanie Nowej Lewicy oraz wykorzystanie ich dorobku i doświadczenia.

  Udostępnij