• W pierwszej połowie br., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w województwie łódzkim, wypłacił w ramach jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, prawie 8,9 mln zł. Otrzymało je w sumie ponad 1,4 tys. osób. Średnia wysokość odszkodowania w regionie wyniosła 7,7 tys. zł. W całym kraju ZUS wypłacił w tym czasie 22,5 tys. odszkodowań na łączną kwotę 160,5 mln zł.

  Osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się długotrwale lub stale niezdolne do pracy, mogą ubiegać się z ZUS-u o jednorazowe odszkodowanie.

  Jednorazowe odszkodowanie jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Jego wysokość zmienia się i zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu.

  Przyznajemy jednorazowe odszkodowanie w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, który jest oceniany przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Obecnie za każdy procent uszczerbku przysługuje 1133 zł – informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

  Jednorazowe odszkodowanie na wniosek

  ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu. W celu uzyskania odszkodowania należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający informację o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji oraz dokumentację medyczną,

  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku wraz załącznikami,

  • prawomocny wyrok sądu pracy,

  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

  Jeśli wypadkowi ulegnie osoba zatrudniona na podstawie innej umowy niż umowa o pracę np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, przeprowadzenie postępowania powypadkowego należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonana była praca. Z kolei w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub współpracującej z taką osobą, albo zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej, postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Monika Kiełczyńska – Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

  Udostępnij