• Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali większością głosów nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości.

  Prezydent i radni miejscy tłumaczą podwyżkę następująco: „Z uwagi na planowane na 2023 rok mniejsze dochody związane głównie z w związku z reformą fiskalną Polski Ład, a w ślad za tym zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co wiąże się z niższymi wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji oświatowej, wyrównawczej, a zwłaszcza rekordowymi wzrostami niezbędnych wydatków na energię i usługi, miasto zmuszone jest do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów bieżących, które pozwolą na uzupełnienie części brakujących kwot na realizację obligatoryjnych zadań…„.

  Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

  1) od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m² powierzchni,
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
  i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m² powierzchni,
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla
  których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
  zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
  wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
  gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
  prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m² powierzchni;

  2) od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
  części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m² powierzchni
  użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
  materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
  leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m² powierzchni
  użytkowej,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

  3) od budowli:
  a) służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, innych
  niż opadowe i roztopowe – 1,3% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-
  7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  b) służących wyłącznie do przesyłania ścieków opadowych i roztopowych – 0,1% ich wartości
  określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  c) pozostałych – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

  Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku.

  Przeciwko podwyżce byli radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

  Udostępnij