• News will be here
 • Od 15 lutego zacznie obowiązywać nowa cena ciepła systemowego.

  Na dzisiejszej konferencji prasowej w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Pabianicach poinformowano o nowych stawkach za ciepło.

  Prezes ZEC-u Krzysztof Mondzielewski rozpoczął od przypomnienia, że od 1 stycznia 2023 roku tarcza antyinflacyjna przestała obowiązywać i nastąpił powrót podstawowej stawki VAT naenergię cieplną.

  – Wraz z Nowym Rokiem nastąpiła zmiana stawki podatku VAT na energię cieplną z 5% (tarcza antyinflacyjna 2,0) na 23% w związku z nieprzedłużeniem obowiązywania obniżonej stawki w tym zakresie. Spółka ZEC z tego tytułu nic nie traci ani nie zyskuje – powiedział prezes.

  Podatek VAT w całej wysokości odprowadzany jest do Ministerstwa Finansów. Natomiast zmiana stawki będzie miała istotny wpływ na wysokość rozliczeń z odbiorcami za energię cieplną.

  W związku z tym od 15 lutego zacznie obowiązywać nowa cena ciepła systemowego.

  – Średni wzrost opłat dla odbiorców w nowej taryfie wynosi 20,49% i stanowi konsekwencję wzrostu kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz dystrybucją energii cieplnej – dodał Krzysztof Mondzielewski.

  Na tę podwyżkę złożyło się wiele składników. Do najważniejszych (najbardziej istotnych) można zaliczyć:

  a) wzrost ceny węgla (o 38%),

  b) wzrost ceny usług PKP związanych z transportem węgla (o 55%),

  c) wzrost cen energii elektrycznej (śr. o 16%),

  d) wzrost odsetek od preferencyjnej pożyczki na inwestycje (o 273%).

  W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego sprawdzającego zasadność i prawidłowość wprowadzenia taryfy Prezes URE decyzją z dnia 30.01.2023r. zatwierdził nową taryfę dla ciepła.

  A co z rekompensatą za ceny ciepła?

  Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) dla odbiorców uprawnionych wskazanych w ustawie, tj. gospodarstw domowych i niektórych instytucji użyteczności publicznej, obowiązują ceny ciepła z rekompensatą.

  – Od momentu wejścia w życie przepisów tej ustawy, tj. od  1.10.2022 roku aż do dnia wejścia w życie nowej taryfy (15.02.2023 roku) ze względu na fakt, iż cena wytworzenia ciepła w Pabianicach jest niższa niż przyjęta w ustawie (tj. 103,82 zł/GJ), naszej spółce nie przysługiwało prawo ubiegania się o wypłatę rekompensaty od Skarbu Państwa, tj. zwrotu różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami wytworzenia a ceną urzędową – wyjaśnia prezes. – Dopiero wzrost taryfy spowoduje przekroczenie wyznaczonego w ustawie progu. W okresie obowiązywania przepisów ustawy w dotychczasowym brzmieniu i okresie, tj. do 30.04.2023r. realny wzrost cen ciepła z rekompensatą dla odbiorców uprawnionych wyniesie średnio 11%.

  W związku z planowaną zmianą przepisów w tym zakresie (w chwili obecnej procedowanie zmian odbywa się na poziomie parlamentarnym) po ich publikacji i dokonaniu odpowiednich przeliczeń ZEC zamieści powyższe ceny na swojej stronie internetowej (zgodnie z art. 59 ww. ustawy).

  Udostępnij