• Co zmieniło się w 2022 roku? Nowe przepisy dotyczą między innymi raportów emisji gazów cieplarniach, transportu odpadów, inwestycji budowlanych mieszkaniowych i towarzyszących.

  Krzysztof Habura, starosta pabianicki: – Od 4 lat w wyremontowanym dawnym budynku szkoły budowlanej mieszczą się wydziały Starostwa. Jednym z nich jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, gdzie zostanie Państwo profesjonalnie obsłużeni.

  Ochrona środowiska ujęta w najbardziej typowy sposób dla przedsiębiorcy dotyczy przede wszystkim odpadów w tym odpadów komunalnych, opakowaniowych, wydobywczych, zużytych produktów: sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów oraz preparatów smarowych, baterii i akumulatorów, opon, pojazdów oraz emisji do powietrza, wody oraz ścieków, systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, substancji zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, substancji chemicznych oraz ich mieszanin, systemu zarządzania gazami cieplarnianymi, oddziaływania inwestycji na środowisko, szkód w środowisku, a także opłat środowiskowych i produktowych.

  Izabela Rzempowska, naczelnik Wydziału Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: – W minionym roku 114 razy zmieniały się ustawy dotyczące ochrony środowiska. Są udogodnienia dla przedsiębiorców.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

  Dla przedsiębiorców zobowiązanych do wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych wprowadzono nową funkcjonalność – na podstawie wprowadzonych danych można wygenerować sprawozdanie za gospodarcze korzystanie ze środowiska (które należy przesłać również do Marszałka Województwa).

  Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) w przypadku wystąpienia w okresie od dnia 20.09.2022r do dnia 30 kwietnia 2023 r. zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła spowodowanego w szczególności ograniczeniem dostaw gazu ziemnego lub biomasy, zakłóceniem na rynku węgla polegającym na braku dostępności węgla o małej zawartości siarki, ograniczeniem w dostawach substancji niezbędnych do funkcjonowania urządzeń ochrony środowiska służących redukcji emisji tlenków azotu do powietrza, zakłóceniem inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, związanym z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – skutkującego możliwym zmniejszeniem lub przerwaniem dostaw ciepła dostarczanego do publicznej sieci ciepłowniczej, w ramach której funkcjonuje instalacja, o mocy nie mniejszej niż 1 MW, objęta pozwoleniem na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleniem zintegrowanym albo zgłoszeniem, i prowadzonej przez wytwórcę ciepła, wytwórca ten może złożyć do organu ochrony środowiska właściwego do wydania tego pozwolenia albo przyjęcia tego zgłoszenia, zwanego dalej „organem właściwym”, wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, zwany dalej „wnioskiem”.

  WYTWARZANIE ODPADÓW

  Dawne uzgodnienia dla przedsiębiorców wytwarzających odpady:Obecne uzgodnienia dla przedsiębiorców wytwarzających odpady:
  0 – 100 kg odpadów niebezpiecznych – informacja o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów,brak
  powyżej 5 ton do 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne – informacja o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów,brak
  100 kg – 1 Mg odpadów niebezpiecznych – konieczność uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,brak
  powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych – konieczność uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,Obowiązuje dla odpadów powstających w instalacji,
  Powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpiecznych – konieczność uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.Obowiązuje dla odpadów powstających w instalacji.
  Dawne uzgodnienia dla przedsiębiorców zbierających/przetwarzających i transportujących odpady:Obecne uzgodnienia dla przedsiębiorców zbierających/przetwarzających i transportujących odpady:
  TransportBrak obowiązku  pod warunkiem wpisu do BDO. (transportujący wytworzone przez siebie odpady jest także zwolniony z obowiązku wpisu do BDO).
  Zbieranie/przetwarzanie  Zwolnienia dotyczą  m.in.  Wytwórcy odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia.Podmiotu prowadzącego działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów) pod warunkiem zawarcia umowy pisemnej na co najmniej nieodpłatny odbiór odpadów z przyjmującym odpady posiadającym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.Wytwórcy odpadów innych niż niebezpiecznych, który przetwarza wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia np. trociny. Zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punktach sprzedaży „1 za 1”,

  OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH

  Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2021, poz. 1538) – dla inwestycji mieszkaniowych i i inwestycji towarzyszących w granicach administracyjnych miast, nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gruntów rolnych art. 39

  INWESTYCJE

  Inwestycja mieszkaniowa – przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac; inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową;

  Inwestycja towarzysząca – inwestycję w zakresie budowy, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy: sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922), dróg publicznych, obiektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opieki zdrowotnej, dziennych domów pomocy, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, terenów zieleni urządzonej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową, o ile służą obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 162) – do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 21

  Jak załatwić sprawę:

  www.powiat.pabianice.pl/strona-614-wydzial_ochrony_srodowiska_rolnictwa_i.html

  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  ul. Partyzancka 56

  ochronasrodowiska@powiat.pabianice.pl

  tel. +48 (42) 208-77-20 ,+48 (42) 208-77-22, +48 (42) 208-77-23, +48 (42) 208-77-28

  Udostępnij