• Gmina Dobroń wspólnie z Gminą Pabianice oraz spółką Doeko Group zawarli porozumienie o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Pabianickiego. Wójtowie są zadowoleni.

  To przedsięwzięcie, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji na terenie, m.in. gminy Dobroń i gminy Pabianice poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii. Klaster, do którego przystąpiły gminy, wpłynie ponadto na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej oraz edukację ekologiczną w zakresie OZE. Kolejną korzyścią będzie wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią.

  Kolejnym kierunkiem finansowania w ramach klastra będzie budowa, zakup i instalacja innej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE.

  Rządowy program instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne zakłada, że członkowie klastrów energii mogą liczyć na wsparcie od 23 do 27 mln zł na klaster. Z tych pieniędzy można będzie finansować budowę, zakup i instalację stabilnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiając odprowadzenie wyprodukowanej energii do magazynu energii, sieci lub bezpośrednio do odbiorców energii, w tym: biogazownie, ogniwa paliwowe lub silniki wodorowe oraz małe elektrownie biomasowe do 5 MW mocy wykorzystujące lokalne zasoby biomasy.

  W ramach klastra przewidziane są także: wizyty studyjne, utworzenie punktu informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców oraz podmiotów zainteresowanych rozwojem społeczności energetycznych, spotkania informacyjne i warsztaty tematyczne, wsparcie eksperckie procesu oceny wniosków o dofinansowanie oraz bieżąca ewaluacja procesu wdrażania komponentu preinwestycyjnego i inwestycyjnego.

  foto: UG

  Udostępnij