• Urząd Miejski przypomina właścicielom nieruchomości, które nie są przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, o kontroli umów i rachunków za wywóz nieczystości ciekłych.

    Zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od 9 sierpnia 2022 roku Urząd Miejski ustalił plan kontroli dotyczący realizacji obowiązków w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi przez właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

    Przedmiotem kontroli będzie posiadanie aktualnej umowy z firmą asenizacyjną oraz dowodów opłaty za wykonaną usługę (faktury, rachunki, paragony) potwierdzających wywóz nieczystości z częstotliwością stosowną do pojemności zbiornika bezodpływowego, ilości osób zamieszkałych na nieruchomości i ilości zużytej wody.

    Kontrole dokumentów odbywają się w siedzibie wydziału ochrony środowiska Urzędu Miejskiego przy ul. św. Jana 4. Właściciel nieruchomości, która nie jest przyłączona do sieci kanalizacji sanitarnej, zostanie pisemnie poproszony o ich przedstawienie, a jeżeli  tego nie zrobi, inspekcję w terenie przeprowadzą  pracownicy urzędu i funkcjonariusze straży miejskiej – mówi Aneta Klimek, rzeczniczka ratusza.

    Kontrola dotyczy 1137 nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Jej celem jest wyeliminowanie przypadków nielegalnego odprowadzania ścieków. Za łamanie przepisów, jak i unikanie kontroli, właściciele zostaną ukarani grzywną.

    Udostępnij