• 21 marca to zgodnie z tradycją jest obchodzony przez młodzież szkolną jako dzień wagarowicza. Słowo „wagary” pochodzi z łaciny i oznacza „błąkać się”. 

  Warto mieć na uwadze, że dzień wagarowicza nie jest dniem ustawowo wolnym od nauki, dlatego opuszczenie zajęć w tym dniu może wiązać się z nieprzyjemnymi skutkami.

  W tym dniu uczniowie często bez wiedzy nauczycieli lub rodziców samowolnie opuszczają teren szkoły lub spotykają się po lekcjach. Dużym zagrożeniem dla młodzieży jest chęć spróbowania tego, co jest dla nich zakazane, czym ściągają na siebie kłopoty wchodząc w konflikt z prawem. Zdarzały się również przypadki, że sami stawali się ofiarami przestępstw. Żeby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń, policjanci będą tego dnia prowadzić działania zmierzające m.in. do ujawniania osób zachowujących się niezgodnie z prawem – mówi asp. Ewelina Mazur z łódzkiej policji.

  Warto przypomnieć, że:

  • zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich wagary, spożywanie alkoholu czy używanie środków odurzających są przejawami demoralizacji i podlegają rozpatrzeniu przez sąd nieletnich,
  • rodzice, na których spoczywa dopilnowanie wywiązywania się przez dzieci z obowiązku szkolnego, za wagary swojego dziecka mogą zostać ukarani grzywną,
  • właścicielom placówek handlowych za sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny oraz utrata koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Udostępnij