• Na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości. Od zabójstw, porwań, po kradzieże i oszustwa… Często szczegóły ich pracy są tajne. Co trzeba zrobić, by je poznać?

  Rozpocząć proces rekrutacji i dołączyć do nich! Pierwszy raz masz możliwość po ukończeniu kursu podstawowego trafić bezpośrednio do służby kryminalnej. Nie zwlekaj, liczba miejsc (w Pabianicach, Łodzi i Zgierzu) jest ograniczona.

  Dokumenty, które należy złożyć:

  • podanie o przyjęcie do służby w policji adresowane do komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi (napisz w nim, że aplikujesz do służby kryminalnej),
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),
  • kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
  • kserokopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu),
  • kserokopie prawa jazdy (oryginał do wglądu).

  Gdzie złożyć dokumenty:

  • W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00),
  • W komendach miejskich/powiatowych na terenie województwa łódzkiego (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00),
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego (dokumenty należy wysłać pocztą na adres wydziału doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź).

  Krok po kroku:

  1. Wymagane dokumenty rekrutacyjne
  2. Test wiedzy i sprawności fizycznej
  3. Test psychologiczny Multiselect-R
  4. Rozmowa kwalifikacyjna
  5. Komisja lekarska
  6. Postępowanie sprawdzające
  7. Umieszczenie na liście rankingowej

  Służbę w policji może pełnić:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
  • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • mężczyźni z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej, strona numer 9 albo inny dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej).

  Udostępnij