• Pomoc udzielana jest na 10 miesięcy. Pieniądze wypłacane są dwa razy w roku na pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia, przejazdu do szkoły oraz innych wydatków związanych z edukacją dziecka.

  Stypendia szkolne przyznawane są uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, zamieszkałym w Pabianicach (na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583 i 1116), w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach nr XLVIII/620/17 z 27 listopada 2017 r.).

  Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, kiedy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty netto 600 zł na osobę. Dochód ten oblicza się sumując wszystkie dochody rodziny (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, dochód z gospodarstwa rolnego – 345,00 zł miesięcznie od 1 ha przeliczeniowego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) za miesiąc poprzedzający (tj. za sierpień) miesiąc złożenia wniosku. Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny.

  W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość. Wnioski można pobrać w szkole ucznia lub w Urzędzie Miejskim, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (ul. św. Jana 10), a następnie wraz z załącznikami o uzyskiwanych dochodach należy złożyć do 15 września na dany rok szkolny w szkole lub Urzędzie Miejskim przy ul. św. Jana 10, II piętro pok. nr 8.  Wnioski można również pobrać ze strony internetowej: https://bip.um.pabianice.pl/sprawa-do-zalatwienia/159/dofinansowanie-swiadczen-pomocy-materialnej-dla-uczniow-o-charakterze-socjalnym

  Pomoc udzielana jest na 10 miesięcy. Pieniądze wypłacane są dwa razy w roku (w grudniu za 4 miesiące i w czerwcu za 6 miesięcy) na podstawie wydanej decyzji oraz imiennych rachunków przedstawionych przez rodziców ucznia.

  Pomoc udzielana jest na pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, kulturalnych, turystycznych i innych), zakup wyposażenia niezbędnego do celów edukacyjnych (podręczniki, odzież sportowa, przybory szkolne, pomoce naukowe itp.), przejazdu do szkoły oraz innych wydatków związanych z edukacją dziecka.

  Zasiłek przysługuje uczniowi w sytuacji losowej (choroba, śmierć rodzica, zalanie, pożar itp.). Wniosek na zasiłek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację losową należy złożyć nie później niż 2 miesiące po zdarzeniu w szkole lub w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UM przy ul. św. Jana 10 (wnioski na zasiłki pobieramy tam, gdzie wnioski na stypendia).

  Udostępnij