• Prezydent Miasta Pabianic ogłosił nabór na aplikantów w straży miejskiej (2 etaty). Dokumenty można składać do 6 listopada.

  Zakres zadań:

  • znajomość ustawy o strażach gminnych (miejskich),

  • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

  • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

  • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

  • zachowanie tajemnicy prawnie chronionej,

  • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadkach naruszenia dóbr osobistych,

  • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej,

  • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

  Zadania dodatkowe:

  • wykonywanie poleceń służbowych wydawanych przez komendanta, bezpośrednich przełożonych.

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,

  • ukończony 21. rok życia,

  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,

  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • nieposzlakowana opinia,

  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym (osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby podlega obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym),

  • wykształcenie średnie.

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość ustawy o strażach gminnych (miejskich).

  • obsługa programów komputerowych: obsługa pakietów biurowych,

  • posiadanie prawa jazdy kat. B oraz upoważnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – mile widziane.

  Preferowane cechy osobowe kandydata:

  • komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole.

  Termin składania dokumentów do 6 listopada, godz. 12.00 w referacie spraw pracowniczych UM (pokój nr 36) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko: aplikant w Straży Miejskiej”.

  Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  • list motywacyjny,

  • oświadczenie o posiadaniu uregulowanego stosunku do służby wojskowej,

  • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny rodzinnej, lekarza internisty lub lekarza medycyny sportowej) stwierdzające: „zdolna/y do wykonywania ćwiczeń fizycznych „ lub „zdolna/y do udziału w teście sprawnościowym”,

  • własnoręcznie podpisane oświadczenie do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

  • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;

  • własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna: (wzór w/w oświadczeń stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

  Jednym w elementów rekrutacji będzie test z wiedzy ogólnej oraz test sprawności fizycznej kandydata.

  Więcej informacji: https://bip.um.pabianice.pl/oferta-pracy/20126/aplikant-w-strazy-miejskiej-2-etaty

  Udostępnij