• Na czwartkowej (26 października) sesji Rady Miejskiej ustalono sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, częstotliwość ich odbierania, sposób świadczenia usług przez PSZOK oraz tryb zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług.

  W przyjętej jednogłośnie uchwale określa się sposób i zakres odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, częstotliwość ich odbierania, sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz tryb zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego PSZOK.

  W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier; metale; tworzywa sztuczne; szkło; odpady opakowaniowe wielomateriałowe; bioodpady; odpady niebezpieczne; przeterminowane leki i chemikalia; odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony; odpady tekstyliów i odzieży; odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

  Selektywnie zebrane odpady (papier; metale; tworzywa sztuczne; szkło; bioodpady oraz niesegregowane-zmieszane odpady komunalne) odbierane będą z pojemników wystawionych przez właścicieli nieruchomości. Zebrane w sposób selektywny odpady odbierane będą w PSZOK.

  Przeterminowane leki, zużyte baterie akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można umieszczać w pojemnikach ustawionych w stałych punktach. Aktualny wykaz takich miejsc znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

  Przeterminowane leki oraz zużyte baterie zebrane w sposób selektywny właściciel nieruchomości może przekazać z dogodną dla siebie częstotliwością w godzinach otwarcia stałych punktów ich przyjmowania.

  Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą sprzed posesji i spod pergoli śmietnikowych podczas objazdowych zbiórek odpadów komunalnych. Odbędą się one 4 razy w roku, a termin odbioru ogłaszany będzie każdorazowo na stronie internetowej UM i w prasie lokalnej.

  Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczą do PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny oraz dokonają rozładunku i umieszczą je we wskazanych przez pracownika odpowiednich pojemnikach, kontenerach bądź miejscach.

  PSZOK funkcjonuje według harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, przy czym za dni otwarcia PSZOK przyjmuje się wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 19.00 oraz soboty w godz. 9.00 – 13.00.

  Ustalono ograniczenie w ilości odbieranych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • zużytych opony – do 4 sztuk na rok od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych do 1 m3 na rok od nieruchomości, za którą została uiszczona opłata.

  Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i obsługującego PSZOK należy zgłaszać do wydziału ochrony środowiska UM:

  • telefonicznie pod nr: 42 22 54 629
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: odpady@um.pabianice.pl
  • pisemnie lub osobiście pod adresem: Urząd Miejski w Pabianicach, wydział ochrony środowiska, ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice

  Dokonując zgłoszenia, należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, imię i nazwisko właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz opis nieprawidłowości.

  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w harmonogramie poniżej.

  Udostępnij