• Na środowej (29 listopada) sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Pabianic na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030”. Wymieniono w nim najważniejsze problemy naszego miasta.

  Głównym celem opracowania „Programu Ochrony Środowiska” jest sprecyzowanie działań, jakie należy poczynić w celu realizacji polityki ochrony środowiska.Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu środowiska na terenie miasta zidentyfikowano najważniejsze problemy środowiskowe. Są to:

  • Występowanie przekroczeń dopuszczalnych standardów jakości powietrza. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dla obszaru województwa łódzkiego przeprowadził roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego dotyczącą roku 2021, która wykazała na terenie miasta przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10, poziomu dopuszczalnego PM2,5, poziomu docelowego B(a)P, poziomu długoterminowego O3. Największym źródłem zanieczyszczeń na terenie gminy jest niska emisja, mały odsetek osób wymieniających stare piece na nowe (przez wysokie koszty wymiany źródła ciepła oraz dostosowanie instalacji), wykorzystywanie węgla słabej jakości jako źródła energii cieplnej. Większość budynków na terenie miasta wyposażona jest w instalacje centralnego ogrzewania, wykorzystując sieć cieplną oraz gazową. Jednak zgodnie z analizą przeprowadzoną na potrzeby opracowania PGN, największy udział w strukturze nośników energii przypada na węgiel kamienny.
  • Występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku. Główne źródło hałasu na trenie miasta stanowi hałas komunikacyjny. Do najbardziej ruchliwych dróg powodujących źródło hałasu zalicza się drogę krajową nr 71 i drogi wojewódzkie. Wnioski z badań monitoringowych hałasu przeprowadzonych na terenie województwa łódzkiego wykazały, że hałas komunikacyjny, podobnie jak w poprzednich latach, jest jednym z największych zagrożeń i głównych uciążliwości dla ludności. Innym rodzajem uciążliwości hałasowych na terenie miasta występującymi lokalnie mogą być uciążliwości powstające z zakładów przemysłowych. Na terenie miasta funkcjonują 3 zakłady posiadające decyzję starosty określające dopuszczalne maksymalne poziomy hałasu przenikającego do środowiska.
  • Zła jakość wód powierzchniowych. Pabianice położne jest w regionie wodnym Warty. Teren miasta leży niemal w całości w zlewni rzeki Ner. Niewielkie tereny zachodnie są odwadniane przez rzekę Grabia. Głównym ciekiem wodnym na terenie miasta jest Dobrzynka. Na obszarze miasta znajduje się też wiele mniejszych kanałów i rowów melioracyjnych. Nie występują tu tereny zagrożone powodzią i podtopieniami. Jednocześnie poziom zagrożenia występowaniem susz należy ocenić jako wysoki. Wysoki pobór wód podziemnych doprowadził do powstania strefy obniżonego zwierciadła wód gruntowych (lej depresji), natomiast pozytywnym aspektem jest fakt, że miasto leży w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych, czyli struktury geologicznej zasobnej w wodę. Sieć wodociągowa na terenie miasta ma długość 152,6 km. Istotnym elementem gospodarki wodno-ściekowej jest dążenie do pełnego skanalizowania terenu miasta. Zaniechanie działania spowoduje występowanie zbiorników bezodpływowych, których częstą wadą jest nieszczelność. Należy w dalszym ciągu zmniejszać ich liczbę na rzecz przyłączy kanalizacyjnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Ocena jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się na terenie miasta nie jest zadowalająca. Głównym źródłem zanieczyszczeń wód są czynniki antropogeniczne wiążące się przede wszystkim z niewłaściwym prowadzeniem działalności gospodarczobytowej. Nieoczyszczone ścieki odprowadzone do nieszczelnych zbiorników bezodpływowych stanowią poważne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. Wody podziemne na terenie miasta mają duże znaczenie, ponieważ stanowią źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. Stan ogólny wód podziemnych w części, na której znajduje się Miasto określono jako dobry.

  W ramach realizacji wyznaczonych w „Projekcie” celów zaplanowano szereg zadań mających wpływ m.in. na: poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza; minimalizację negatywnych skutków oddziaływania ruchu drogowego; rozbudowę sieci kanalizacyjnej; edukację ekologiczną; poprawę bezpieczeństwa fizycznego (społecznego) i środowiskowego na terenie miasta poprzez walkę z konkretnymi rodzajami zagrożeń.

  Efektem tych działań będzie również pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Brak realizacji zapisów „Programu” spowoduje pogarszanie się stanu wszystkich komponentów środowiska.

  Za przyjęciem uchwały zagłosowało jednogłośnie 21 radnych.

  Udostępnij