• Ogłoszone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 16 oraz Przedszkoli Miejskich nr 2, 4 i 12 – poinformował ratusz.

    Kandydaci mogą składać dokumenty do 26 lutego do godz. 15.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki na adres urzędu.

    W skład komisji powołanych do przeprowadzenia konkursów wchodzi trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę, trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, dwóch przedstawicieli rady rodziców i po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.

    Konkursy odbędą się 13 marca.

    Kadencja dyrektora trwa 5 lat.

    Udostępnij