• News will be here
 • Dzisiaj (19 czerwca) odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miejskiej. Prezydent Pabianic otrzymał wotum zaufania i absolutorium za miniony rok. Odniósł się także do afery ws. odmowy aborcji w PCM i odwołaniu Roberta Janusa ze ZWiK-u. W trakcie obrad nie zabrakło ożywionej dyskusji o budżecie obywatelskim.

  3. sesję wybranej w kwietniu Rady Miejskiej rozpoczęło ślubowanie nowej radnej. Anna Zaborowska objęła mandat w związku z powołaniem Dawida Zakrzewskiego na wiceprezydenta. W czasie dzisiejszych obrad oficjalnie dołączyła do grona 23 członków RM. Wpisano ją także w skład komisji zarządzania mieniem komunalnym, budżetu i finansów oraz skarg, wniosków i petycji.

  Następnie prezydent tradycyjnie przedstawił informacje o ważniejszych decyzjach i zarządzeniach między sesjami. Wśród nich nie zabrakło krótkiego komentarza do głośnej sprawy odmowy legalnej aborcji w pabianickim szpitalu, która obiegła nie tylko lokalne, ale i ogólnopolskie media.

  Jestem umówiony z panem prezesem łódzkiego oddziału NFZ jutro o godzinie 9.00. Jak będę miał nowe informacje w tej kwestii, poza tymi, które już w mediach zostały przekazane, to również państwu radnym je przekażę – powiedział prezydent Grzegorz Mackiewicz.

  Włodarz przekazał także wiadomość o odwołaniu Roberta Janusa ze stanowiska zastępcy prezesa w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach.

  Powodem jest brak możliwości dalszej współpracy – podsumował zwięźle.

  Debata nad stanem miasta

  Po przegłosowaniu kilku uchwał (w tym m.in. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Pabianic na wymianę węglowych źródeł ciepła) Rada przeszła do najważniejszych punktów środowych obrad. Rozpoczęto od debaty nad raportem o stanie miasta za rok 2023. 

  Zgodnie z ustawą, prezydent co roku do 31 maja musi przedstawić radzie raport o stanie miasta, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Po przeprowadzeniu debaty nad nim Rada Miejska udziela wotum zaufania.

  W dyskusji głos zabrać mogą także mieszkańcy (należy najpierw do przewodniczącego rady złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami, które gwarantują reprezentatywność mieszkańców). W czasie sesji nie było zgłoszeń ze strony pabianiczan, nie zabrakło jednak tych ze strony radnych. Między nimi rozgorzała dyskusja…

  Do głosu zgłosiło się kilkoro radnych. Ze strony członków RM padły liczne pytania. Wypowiadający się zwracali uwagę m.in. na zmiejszającą się liczbę mieszkańców Pabianic, problem przyrostu naturalnego i starzejącego się społeczenstwa (Kozłowska), funkcjonowania Karty Pabianiczanina i działalności wydziału promocji UM (Krebs), brak w przedstawionym raporcie analiz, przewidywań i kierunków działań miasta w przyszłości (Rąkowski), zły stanu budynków należących do miejskiej gospodarki mieszkaniowej (Stanek) czy na brak obecności mieszkańców w czasie dzisiejszej sesji (Różycki). Padły też słowa doceniające pewne elementy pabianickiej rzeczywistości, jak chociażby rozwijający się monitoring miejski.

  Dziękuję za bardzo merytoryczne wystąpienie przewodniczącemu klubu PiS. Fajnie, że w końcu możemy rozmawiać, że są jakieś bolączki, ale i dobre rzeczy. Cieszę się, że państwo to dostrzegacie – zwrócił się do szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości Włodzimierza Stanka radny Gabriel Grzejszczak. I dodał do Krzysztofa Rąkowskiego z Projektu Pabianice, jeszcze niedawno przewodniczącego Rady i członka klubu koalicyjnego: – Dziwi mnie natomiast, że główny krytykant raportu o stanie miasta to radny, który w okresie, o którym ten raport opowiada, był drugą osobą w mieście. Ale szpagat dla filmików na facebooku zrobić można duży.

  Spór o budżet obywatelski

  Na sesji absolutoryjnej wywiązała się wymiana zdań między radnym Gracjanem Majewskim a radnym Piotrem Różyckim. Panowie starli się w sprawie budżetu obywatelskiego. 

  Na wstępie chciałbym podziękować liderowi klubu opozycyjnego za pochylenie się nad zagadnieniem budżetu obywatelskiego. Z kronikarskiego obowiązku chciałbym jednak poinformować, że do końca maja nie wpłynął żaden projekt ze strony klubu PiS, mimo deklaracji na poprzedniej sesji, jakoby ten projekt był gotowy z państwa strony. Mamy tutaj carte blanche i przystępujemy do tych prac. Mam nadzieję, że państwo będą łaskawi nam w tym pomóc i liczymy na dobrą współpracę – mówił radny Gracjan Majewski.

  Jedyny carte blanche to jest to, że pan, kiedy zgłaszałem ten projekt na ostatniej sesji, siedział do mnie tyłem. Potem w dziwnej polemice internetowej pan twierdził, że pan nie wiedział, co i jak. Panie Gracjanie, mógł pan i miał pan możliwosć zagłosować, by projekt budżetu obywatelskiego znalazł się w programie obrad sesji. Mógł pan krytykować, mógł pan zrobić wszystko. Jednak pan zagłosował na „nie”. Jeśli chodzi o samo wprowadzenie budżetu obywatelskiego, to zgadzam się z przedmówcami i z panem również: budżet obywatelski jest potrzebny. Jeżeli słuchałby mnie pan uważnie, to mówiłem również, że chciałbym zgłosić taką wspólną inicjatywę wszystkich 23 radnych, bez jakichkolwiek wyścigów, kto jest fajniejszy – odpowiedział radny Piotr Różycki.

  Jest pan bardzo doświadczonym radnym, więc możemy opisać sprawy tak, jak się miały. To, co pan zrobił na poprzedniej sesji było wrzutką i nie ma nic wspólnego z zasadami prawidlowej legislacji. Nie przedstawił pan projektu, który miał opinię prezydenta, skarbnika i zespołu radców prawnych. My chcemy przystąpić do działania tak, jak należy, skonsultować to także z państwem. Nie chcielibyśmy brać udziału w jakimś spektaklu politycznym – zaznaczał radny Majewski.

  Niech pan połączy to, co zrobiłem z intencjami, które ze zgłoszeniem tego projektu miały się wiązać. Ja nie widzę problemu, że zrobiłem to w taki sposób. Niech pan w takim razie to zgłosi i obiecuję, że powiem światu, że pan Gracjan Majewski wprowadził budżet obywatelski dla całych Pabianic. Mnie naprawdę nie zależy na splendorach autora takiego budżetu. Mnie interesuje, żeby obowiązywał budżet obywatelski. Zgłoście go w końcu, wprowadźcie go do obrad, bo on powinien działać jak najszybciej – znów zabrał głos radny Różycki.

  W dyskusję włączył się radny Grzejszczak.

  Gdyby miał pan intencje, żeby to był wspólny projekt radnych, to siedzieliśmy tu chwilę przed sesją. Mógł pan do nas podejść z tym projektem, porozmawiać z nami i zachęcić nas. A pan zrobił typową wrzutkę, żeby zabłysnąć. Liczył pan, że my to odrzucimy, żeby mógł pan nagrać film na facebooka i zrobić sensację, że chciał pan stworzyć budżet obywatelski, ale zła Rada panu na to nie pozwoliła – odpowiedział radnemu Różyckiemu Gabriel Grzejszczak.

  Zainteresowany nie pozostawił tego bez odpowiedzi.

  Panie radny, nasz mały psychologu, proszę być uprzejmym nie kroić własną miarą i nie zarzucać innym osobom tego, co panu w duszy gra, bo ludzie się różnią – skwitował Piotr Różycki. – W tym projekcie chodzi o to, by był w końcu uszanowany głos mieszkańców, żeby mogli realizować swoje pomysły. Nie rozumiem, o co pan kruszy kopie. Po prostu zbierzmy się wspólnie i uchwalmy budżet obywatelski. 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Marczak poprosiła, by odnosić się do siebie z szacunkiem. Jako ostatnia w dyskusji głos zabrała radna Renata Witczak. Chcąc uspokoić emocje zaprosiła i zachęciła radnego Różyckiego do wspólnej pracy nad projektem budżetu obywatelskiego.

  Prezydent z wotum zaufania, ale…

  Do wypowiedzi radnych odniósł się na koniec prezydent Grzegorz Mackiewicz. Podkreślił, że jest otwarty na spotkania i rozmowy indywidualne, także przy udziale odpowiednich naczelników UM, by wszystkie kwestie radnym wyjaśnić. Przyznał, że problem depopulacji jest i staje się coraz większy oraz, że Urząd Miejski nie wie, ile operacji wykonywanych jest z Kartą Pabianiczanina, bo obsługują je firmy prywatne. Prezydent Mackiewicz podkreślił, że zainteresowanie obradami ze strony mieszkańców znacznie spadło po wyborach 7 kwietnia, a także dlatego, że pabianiczanie mają stały dostęp i kontakt z władzami. W przyszłorocznym raporcie mają być uwzględnione uwagi radnych, co do konieczności zawarcia w nim analiz i zagrożeń, a nie samych informacji. 

  Po długiej dyskusji nad stanem miasta Rada Miejska przystąpiła do głosowania nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Za było 15 radnych (Klub Koalicji dla Pabianic i Projekt Pabianice), 7 wstrzymało się od głosu (Emilia Dychto, Waldemar Flajszer, Tadeusz Gęs, Adam Kaczorowski, Jarosław Lesman, Katarzyna Miękina i Włodzimierz Stanek, wszyscy z klubu PiS), a 1 był przeciwny (Piotr Różycki).

  Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

  Następnie radni przeszli do głosowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2023. Raport przedstawiła skarbnik Katarzyna Muszyńska.

  Uchwała budżetowa na 2023 rok została podjęta 20 grudnia 2022 roku. Dochody budżetu ogółem zaplanowano wtedy na 305.662.615,24 zł, a wydatki ogółem w wysokości 336.297.729,10 zł. Uchwalony budżet na 2022 rok wykazywał deficyt w wysokości 30.635.113,86 zł.

  Ostatecznie dochody budżetu w 2023 roku wyniosły 345.224.898,59 zł (w tym: dochody bieżące własne – 287.461.789,89 zł, dochody bieżące zlecone – 29.248.465,61 zł, dochody majątkowe – 28.514.643,09 zł), a wydatki – 376.961.773,40 zł (w tym: wydatki bieżące własne – 265.825.020,24 zł, wydatki bieżące zlecone – 29.248.465,61 zł, majątkowe – 81.888.287,55 zł). Dochody wykonano w 94,59 proc., wydatki – w 96,56 proc.

  Wykonanie budżetu 2023 roku wykazało nadwyżkę wydatków nad dochodami ogółem. Wynik zamknął się kwotą (-) 31.736.874,81 zł (deficyt), przy nadwyżce operacyjnej w wysokości 21.636.769,65 zł. 

  Przychody roku 2023 zamknęły się kwotą 72.168.035,06 , (wykonanie w 261,84 proc.), a rozchody budżetu wyniosły 2.132.000 (wykonanie w 100 proc.).

  Przykładowe inwestycje zrealizowane w minionym roku: zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice (1. 800 zł), wykonanie instalacji monitoringu na hali sportowej przy SP 15 (10.910,74 zł), modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1 (21.049,99 zł), modernizacja kotłowni w SP 8 (424.705,79 zł), modernizacja PSZOK przy ul. Warzywnej 6 (139.536,44 zł), rozbudowa monitoringu na obiektach MOSiR (24.482,68 zł), zakup pieca gazowego oraz ogrzewacza wody wraz z montażem dla schroniska dla zwierząt (27.941 zł).

  Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna Rady Miejskiej wystawiła budżetowi i prezydentowi ocenę pozytywną. Za uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2023 zagłosowało 16 radnych (Klub Koalicji dla Pabianic, Projekt Pabianice i Waldemar Flajszer z PiS). Wstrzymało się 6 (Emilia Dychto, Tadeusz Gęs, Adam Kaczorowski, Katarzyna Miękinia i Włodzimierz Stanek z klubu PiS oraz Piotr Różycki; Jarosław Lesman był już nieobecny).

  Wystąpienia klubowe i głosowanie nad absolutorium

  Nadszedł czas na wystąpienia klubowe. Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Koalicja dla Pabianic Gabriel Grzejszczak powiedział: – To absolutorium warto potraktować jako podsumowanie nie tylko ubiegłego roku, ale i minionej kadencji. Ten czas to rekordowe inwestycje, a jednocześnie zaciskanie przez samorząd pasa, z resztą nie tylko przez nasz samorząd. Absolutorium skupia się na kwestiach finansowych, ale dotyczy też prezydentury i oceny wyglądu miasta. Tego absolutorium już udzielili mieszkańcy 7 kwietnia, którzy przyszli na wybory. Mimo trudnej kampanii i wielu rywali Grzegorz Mackiewicz uzyskał wysokie poparcie. To mieszkańcy ocenili, że to absoutorium panu prezydentowi się należy. Mieszkańcy zdecydowali się powierzyć prezydentowi i Koalicji dla Pabianic władzę w mieście, ponieważ doceniają, że Pabianice się zmieniają i że ponad podziałami potrafimy współpracować i robić coś dla dobra naszego miasta. Wczoraj na konferencji prasowej apelowaliśmy, abyśmy rozpoczęli tę kadencję od dobrego, wspólnego głosowania. Mieszakańcy tego oczekują, wyrazili się jasno w wyborach. Ci, którzy najwięcej krytykowali w kampanii, skupili się tylko na atakowaniu pana prezydenta, nie siedzą tutaj z nami, nie dostali się do Rady. To powinien być wniosek dla nas wszystkich, że mieszkańcy oczekują od nas współpracy. Tym bardziej, że przed nami trudny czas. Musimy wspólnie zawalczyć o inwestycje, o przejazd na Lutomierskiej, o środki na pływalnię. Panie prezydencie, nasz klub zagłosuje za udzieleniem absolutorium. 

  W imieniu PiS głos zabrał przewodniczący klubu Włodzimierz Stanek: – Zgadzam się z tym, że udzielając absolutorium możemy mówić o całej kadencji. Nasze widzenie sprawowania władzy nie będzie jednak tak cukierkowe, jak przedstawił je kolega przedmówca. Natomiast, co trzeba zauważyć na plus, to wiele skończonych inwestycji, chociażby hala sportowa, amfiteatr, szkutnia, ścieżki rowerowe, drogi. To wszystko było możliwe dzięki środkom zewnętrznym, dzięki środkom rządu zjednoczonej prawicy. Te inwestycje cieszą, to poprawa jakości życia mieszkańców. Ale warto wspomnieć, co się nie udało. Szkoła na Zatorzu. Wasza obietnica wyborcza o utwardzeniu wszystkich dróg gruntowych do końca kadencji. Dużo się udało, ale nie wszystkie. Cały czas miasto nie ma, wzorem Ksawerowa, poważnego inwestora, który dałby miejsca pracy i wsparły miasto podatkiem od nieruchomości. Misja zmieniania Pabianic to także wsłuchiwanie się w głos opozycji. Ileś tysięcy osób na nas zagłosowało i nie mogą być pomijani, marginalizowani. Mają prawo wyznawać inne piorytety niż ci, co władzę sprawują. Wydaję mi się, że byliśmy opozycją konstruktywną. Chcemy być taką opozycją dalej. Pewne dobre symptomy współpracy nastąpiły na poprzednich sesjach. Chcemy być w kontakcie z pozostałymi radnymi, by misja zmiany miasta mogła być kontynuowana dla dobra Pabianic i mieszkańców. 

  Za absolutorium głosowało ostatecznie 15 radnych (Klub Koalicji dla Pabianic i Projekt Pabianice), a 7 się wstrzymało (Emilia Dychto, Waldemar Flajszer, Tadeusz Gęs, Adam Kaczorowski, Katarzyna Miękinia i Włodzimierz Stanek z klubu PiS oraz Piotr Różycki; Jarosław Lesman nieobecny). 

  Szanowni państwo radni, serdecznie dziękuję za głosowanie. Na pewno wiele byśmy chcieli, ale myślimy, że budżet jest bezpieczny i perspektywiczny, a to zasługa pani skarbnik i jej służb finansowych. Dziękuję wszystkim dyrektorom, kierownikom i naczelnikom za to, że w ramach swoich cząstkowych budżetów potrafii szukać oszczędności tam, gdzie były one racjonalne i możliwe, ale i zdobywać pieniądze tam, gdzie  tylko budżet miasta mógł je przyjąć. Serdecznie dziękuję za finansowy 2023 rok wam wszystkim zakończył prezydent Grzegorz Mackiewicz.

  Udostępnij