• News will be here
 • Dziś, 20 czerwca, odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu. Zarząd otrzymał wotum zaufania i absolutorium za miniony rok. W jakiej atmosferze przebiegały obrady?

  Jak co roku, Zarząd przedstawia Radzie raport o stanie powiatu pabianickiego, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu w poprzednim roku ze szczególnym uwzględnieniem realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał. Radni rozpatrują dokument i debatują nad nim. W dyskusji głos zabrać mogą także mieszkańcy (należy najpierw do przewodniczącego rady złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami, które gwarantują reprezentatywność mieszkańców).

  W czasie 4. sesji nie było zgłoszeń – ani ze strony pabianiczan, ani radnych. Raport uznano więc za przyjęty i przystąpiono do głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Za było 16 radnych (klub Koalicji Obywatelskiej oraz Koalicji dla Pabianic i klub Tak dla Powiatu). Wstrzymało się 6 (Piotr Bartuzel, Krzysztof Ciebiada, Monika Cieśla, Piotr Grącki, Marek Kowalik i Tomasz Pierzchała, wszyscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości). Radna Dorota Bednarek była nieobecna podczas dzisiejszych obrad. 

  Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

  Następnie radni przeszli do głosowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2023. Dane skrupulatnie przedstawiła skarbnik Elżbieta Piekielniak.

  W czasie sesji budżetowej, która odbyła się na koniec 2022 roku, dochody powiatu zaplanowano na 145.877.478,74 zł, a wydatki ogółem w wysokości 154.879.540,75 zł. Uchwalony budżet na 2023 rok wykazywał deficyt w wysokości 9.824.742,93 zł.

  Ostatecznie dochody budżetu w ubiegłym roku wyniosły 164.195.340,81 zł, z tego dochody bieżące – 142.089.534,74 zł i majątkowe – 22.105.806.07 zł, a wydatki –  168.246.233,68 zł zł (w tym bieżące – 139.663.191,93 zł i majątkowe – 28.583.041,75 zł). Dochody wykonano w 99,67 % proc., a wydatki – w 96,38 % proc.

  Budżet zamknął się ujemnym wynikiem rozumianym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w wysokości 4.050.892,87 zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości 9.824.742,93 zł. Ujemny wynik dotyczy finansowania inwestycji przychodami. W części operacyjnej budżetu powiat osiągnął nadwyżkę w wysokości 2.426.342,81 zł. 

  Przychody w 2023 roku wyniosły 22.093.350,21 zł, a rozchody – 1.632.000 zł.

  Przykłady inwestycji zaprezentowane przez panią skarbnik to między innymi: remont drogi nr 4912E w Dobroniu, odcinka drogi nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi nr 3313E w gminie Dłutów, przebudowa drogi nr 4912E od Dobronia do Markówki i ul. Piłsudskiego w Pabianicach, budowa chodnika w Piątkowisku (droga nr 4911E), Róży (droga nr 3310E) i Konstantynowie Łódzkim (ul. Niesięcin), przejście dla pieszych wraz z peronem we Wrzącej (droga nr 3314E), progi zwalniające na ul. Szkolnej w Ksawerowie, modernizacja łazienki dla dziewcząt w ZS nr 1, modernizacja oświetlenia boiska w ZS nr 2, ocieplenie budynku siłowni w ZS nr 3, montaż monitoringu wizyjnego w ZSS nr 4, modernizacja i rozbudowa przewodowej sieci internetowej dla pracowni szkolnych w I LO, utworzenie siłowni wraz z oświetleniem energooszczędnym w II LO, modernizacja korytarza w budynku PCPR czy zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego. 

  Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje stałe Rady Powiatu wystawiły sprawozdaniu i wykonaniu budżetu ocenę pozytywną. Przyszedł więc czas na wystąpienia klubowe i dyskusję. 

  Po wysłuchaniu informacji pani skarbnik, biorąc pod uwagę pozytywną opinię komisji, zwłaszcza komisji budżetu i finansów, oraz pozytywną opinię Izby Obrachunkowej, nasz klub nie ma innej możliwości, jak głosować za przyjęciem sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu przez Powiat Pabianicki za rok 2023 – mówił radny Zbigniew Stasiak, przewodniczący klubu Tak dla Powiatu.

  Jako drugi wypowiedział się Krzysztof Ciebiada, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości: – Chciałem podziękować rządowi PiS za te pieniądze, które spłynęły, które w powiecie dały rozruch i które spowodowały, że infrastruktura się polepszyła. Dziękuję również pracownikom, którzy ustalali ten budżet, bo to była ciężka praca. Liczę, że w tej kadencji będziemy mieli taki sam budżet, jak nie lepszy. Ale klub Prawa i Sprawiedliwości będzie się wstrzymywał od głosu, ponieważ nie my ustalaliśmy ten budżet i to nie my braliśmy w nim udział. Jesteśmy nowymi radnymi. Dajemy zielone światło. Mamy nadzieję, że będziemy mogli razem współpracować. 

  Odpowiedział na to przewodniczący Rady Powiatu Marek Gryglewski: – Skoro państwo się wstrzymujecie, a mówicie, że są to pieniądze od rządu PiS, to jest to niewspółmierne. Ja chciałbym powiedzieć, że to dzięki operatywności Powiatu Pabianickiego, to dzięki temu, że wystąpił, współpracował i pozyskiwał te środki dokonał rzeczy, na które wiele samorządów nie mogło sobie pozwolić. To przede wszystkim ich zasługa.

  Radny Ciebiada skwitował: – Tak jak pan przewodniczący słyszał, ja podziękowałem tym, którzy pracowali przy tym budżecie. To nie jest tak, że nie doceniamy tej pracy. Pieniędzy nigdy nie będzie tyle, żeby starczyło na wszystko. Państwo musicie jednak przyznać, że te drogi, sale i tak dalej powstały z pieniędzy, które dał rząd Prawa i Sprawiedliwości.

  Pieniądze w rządzie pojawiają się od podatników, czyli od mieszkańców naszego kraju – odparował przewodniczący Gryglewski, udzielając głosu kolejnemu klubowi.

  W imieniu Koalicji Obywatelskiej i Koalicji dla Pabianic przemówił przewodniczący Łukasz Stencel: – Gratuluję wykonania budżetu i sprawozdania finansowego. Wiele środków, zwłaszcza na wydatki bieżące, jest niewystarczających, a mimo to pani skarbnik i cały Zarząd potrafił, jak co roku, ten budżet spiąć. I nie jest tak pięknie, jak mówił pan Krzysztof Ciebiada, że strumień pieniędzy z rządu płynie. Wiele dotacji, subwencji, wiele środków z podatków jest na tyle niewielkich, że często są problemy ze spięciem tego budżetu. Mimo tego zawsze wykonanie jest na bardzo dobrym poziomie. Rekomenduję głosowanie za.

  Za przyjęciem sprawozdania finansowego głosowało 17 radnych (klub Koalicji Obywatelskiej oraz Koalicji dla Pabianic i klub Tak dla Powiatu). Wstrzymało się 5 (Piotr Bartuzel, Krzysztof Ciebiada, Monika Cieśla, Piotr Grącki i Marek Kowalik z klubu PiS; Tomasz Pierzchała zagłosował za). 

  Absolutorium

  Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nadszedł czas na dyskusję, wystąpienia klubowe i głosowanie nad najważniejszą dziś uchwałą, czyli udzieleniem Zarządowi Powiatu Pabianickiego absolutorium. 

  Jak doskonale wiemy, absolutorium to jeden z najważniejszych środków nadzoru Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. To ocena pracy Zarządu, przede wszystkim na podstawie wykonania budżetu i sprawozdania finansowego. W tym roku sytuacja jest dziwna, bo mamy nową Radę Powiatu, nowy Zarząd, a oceniamy realizację zadań przez stary Zarząd. Mimo tego nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, co do pozytywnej oceny i udzielenia absolutorium. Nad pozytywnym wykonaniem budżetu czuwa od wielu kadencji pani skarbnik Elżbieta Piekielniak. Nasz klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium – powiedział w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej i Koalicji dla Pabianic jego przewodniczący Łukasz Stencel. 

  Przedstawiciele pozostałych klubów – Tak dla Powiatu i PiS – poinformowali jedynie, jak będą głosować. 

  Za absolutorium było 16 radnych (klub Koalicji Obywatelskiej oraz Koalicji dla Pabianic i Tak dla Powiatu). Wstrzymało się 6 (Piotr Bartuzel, Krzysztof Ciebiada, Monika Cieśla, Piotr Grącki, Marek Kowalik i Tomasz Pierzchała, wszyscy z klubu PiS).

  Bardzo dziękuję w imieniu swoim i mojego Zarządu za udzielone nam absolutorium. Oczywiście ono było specyficzne, bo dotyczyło pracy Zarządów minionych. Pamiętamy, że istnieje zasada kontynuacji w samorządzie i tę zasadę nasz Zarząd przyjmuje i realizuje. Mieliśmy poczucie, że to absolutorium jest naturalnym wotum zaufania dla nas, którzy staramy się realizować politykę byłych Zarządów. Tym bardziej, że jak popatrzymy na ten rok, ten budżet, który realizujemy, te zadania – to nie są zadania postawione przez nasza Radę. Realizujemy założenia, które otrzymaliśmy od naszych poprzedników. To ciężkie lata dla samorządu, zmiany w prawie, przede wszystkim w finansowaniu samorządów w dużej mierze odbywały się kosztem finansów samorządowych. Polityka minionych rządów była polityką centralizacji finansów publicznych, co przejawia się tym, że znaczna część pieniędzy naszych podatników nie zostawała tu na miejscu, ale wędrowała do Warszawy i później według różnych kryteriów była redystrybuowana. Tym bardziej podziw dla wyników poprzedniego Zarządu. To świadczy o ogromnej sprawności, dzięki której dawało nam się realizować inwestycje i utrzymywać się na powierzchni – podziękował na koniec starosta Arkadiusz Jaksa.

  Udostępnij