• Regulamin zakupów

  Regulamin zakupu elektronicznej wersji
  Nowego Życia Pabianic

  Sprzedaż wydania elektronicznego tygodnika „Nowe Życie Pabianic

  • Administrator umożliwia Użytkownikom dokonywanie za pośrednictwem Serwisu zakupu wydania elektronicznego tygodnika „Nowe Życie Pabianic”.
  • Sprzedaż polega na udostępnieniu przez Administratora na zamówienie Użytkownika cyfrowej wersji danego wydania tygodnika „Nowe Życie Pabianic” w formacie PDF.
  • Sprzedaż wydania elektronicznego tygodnika „Nowe Życie Pabianic” może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wymagania techniczne umożliwiające odczyt plików zapisanych w formacie PDF.
  • Administrator przyjmuje zamówienia dotyczące zakupu wydania elektronicznego tygodnika „Nowe Życie Pabianic”:
  1. przesłane drogą mailową na adres biuronzp@pavox.pl,
  2. złożone osobiście w Biurze Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice,
  3. złożone za pośrednictwem Serwisu,

  Zamówienia składane osobiście przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Administratora.

  W zamówieniu Użytkownik określa numer wydania tygodnika (w przypadku wydań archiwalnych) bądź okres przez jaki ma otrzymywać wydania (w przypadku wydań mających się dopiero ukazać).

  Sprzedaż wydania elektronicznego tygodnika „Nowe Życie Pabianic” następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia oraz złożeniu dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

  Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem:

  • gotówką w Biurze Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice,
  • za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez przelew elektroniczny,

  Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

  Użytkownik, który dokonuje zakupu wydania elektronicznego tygodnika „Nowe Życie Pabianic” udostępnianego za pośrednictwem Serwisu, może utrwalić i odtwarzać to wydanie przy wykorzystaniu Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłane wydanie elektroniczne tygodnika „Nowe Życie Pabianic” – bez ograniczeń czasowych.

  Sprzedaż wydania elektronicznego tygodnika „Nowe Życie Pabianic” umożliwia korzystanie z niego wyłącznie na własny użytek Użytkownika. Sprzedaż nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym wydaniu tygodnika „Nowe Życie Pabianic”. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie wydania elektronicznego tygodnika „Nowe Życie Pabianic” wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

  Konsument składający zamówienie może w terminie 14 dni od dnia jego przyjęcia przez Administratora, odstąpić od złożonego zamówienia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem pkt. 14). Odstępując od zamówienia konsument składa Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w jednej ze wskazanych niżej form:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuronzp@pavox.pl,
  • pisemnie, wysyłając oświadczenie na adres Biura Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice, przy czym do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem,
  • pisemnie, składając oświadczenie osobiście w Biurze Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice.

  W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta składającego zamówienie Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

  W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania wydania elektronicznego tygodnika „Nowe Życie Pabianic” przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania przez Konsumenta tego wydania.

  Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy:

  • zamówione wydanie nie zostało mu dostarczone,
  • wydanie elektroniczne tygodnika „Nowe Życie Pabianic” zostało udostępniony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie,

  Reklamacja powinna zostać złożona:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuronzp@pavox.pl,
  • pisemnie, na adres Biura Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice,
  • pisemnie, poprzez złożenie jej osobiście w Biurze Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice,

  Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady umożliwiający Administratorowi jej usunięcie. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

  Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, składającemu zamówienie przysługuje żądanie:

  • ponownego, nieodpłatnego przesłania wydania elektronicznego tygodnika „Nowe Życie Pabianic”,
  • bądź zwrotu uiszczonej ceny.

  Siedziba sprzedawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE PAVOX SP Z O.O., PABIANICE 95-200, UL. ZAMKOWA 30,

  Biuro obsługi klienta: PABIANICE UL. ZAMKOWA 30/ WARYŃSKIEGO 2, TEL (42) 215-58-12, E-MAIL: biuronzp@pavox.pl

   

  Dodaj komentarz