• News will be here
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z okazji obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego ogłosiła ogólnopolski konkurs na reportaż „Łódzkie – znane i nieznane”. Termin nadsyłania prac został przedłużony do 21 października.

    W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz osoby dorosłe mieszkające w Polsce lub poza granicami kraju. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie reportażu dotyczącego województwa łódzkiego. Autor może opisać miejsca, w których był i/lub wydarzenia, w których brał udział lub które zna z relacji ustnych lub dokumentów. Objętość pracy nie może przekraczać 6 stron formatu A4. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

    Aby wziąć udział w konkursie, należy napisaną przez siebie pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym przesłać do 21 października pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź z dopiskiem: „Łódzkie – znane i nieznane”.

    Regulamin i formularze zgłoszeniowe na stronie https://www.wbp.lodz.pl/lodzkie-znane-nieznane.html.

    Udostępnij