• Do 15 października potrwa deratyzacja miasta.

  Akcja na szeroką skalę przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną i jesienią, co wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

  Ważne, żeby odbyła się jednocześnie w całym mieście mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Szczegóły w obwieszczeniu poniżej.

  OBWIESZCZENIE Nr 11/2020

  PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

  z dnia 26 sierpnia 2020r.

  w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji

  na terenie miasta Pabianice

  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239) w związku z §12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic, przyjętego uchwałą Nr X/142/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. ogłaszam, co następuje:

  W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi

  i zwierzęta przez szczury i myszy, nakazuje się przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na terenie całego miasta, polegającej na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania

  w dniach

  od 15.09.2020 do 15.10.2020r.

  1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na wszystkich właścicielach, współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotach, władających nieruchomością na terenie Miasta Pabianice.

  2. Zobowiązuje się właścicieli do:

  usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkich odpadów mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni,

  wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni nie później niż do 15.09.2020 r.

  umieszczenia w miejscach wyłożenia preparatów napisów ostrzegawczych o treści:

  UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni!

  Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”

  stałego uzupełniania preparatu do zwalczania gryzoni,

  uprzątania padłych gryzoni i przekazywania ich do utylizacji,

  usunięcia preparatu do zwalczania gryzoni po upływie terminu deratyzacji.

  3. Akcja deratyzacji polegać ma na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, wolnostojących komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, w miejscach gromadzenia odpadów, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych i innych miejscach, gdzie mogą pojawiać się gryzonie.

  Prezydent Miasta Pabianic

  Grzegorz Mackiewicz

  Udostępnij