• News will be here
 • Oświadczenie-Informacja Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

  Pozwem z dnia 5 października 2010 roku Witold Barszcz wniósł o zasądzenie od PCM kwoty 186.565 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie swoje roszczenie wywodząc z nieprawidłowego rozwiązania z nim kontraktu menedżerskiego. W odpowiedzi na pozew spółka wniosła o oddalenie powództwa. Jednocześnie w ślad za złożoną odpowiedzią na pozew PCM wystąpiła przeciwko Witoldowi Barszczowi z pozwem wzajemnym domagając się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 62.182 zł z tytułu kary w związku z działaniem na szkodę spółki i rozwiązania z p. Barszczem umowy w trybie natychmiastowym.

  Wyrokiem z dnia 30 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził na rzecz Witolda Barszcza kwotę 186.547,32 zł z ustawowymi odsetkami w opóźnieniu w płatności poszczególnych kwot składających się na ww. należność, oddalił powództwo wzajemne PCM oraz zasądził na rzecz Witolda Barszcza zwrot kosztów postępowania.

  Łącznie wszystkie koszty po stronie PCM Sp. z o.o. wraz z odsetkami, kosztami zastępstwa procesowego, kosztami procesowymi wynikającymi z wyroku sądu wynoszą 383.401,82 zł.

  Z uzasadnienia orzeczenia wynika, iż Sąd nie podzielił argumentacji PCM odnośnie zastosowanego trybu rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn natychmiastowych i przyjął, iż w świetle powyższego należy stwierdzić, iż umowa uległa rozwiązaniu z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz zasądził również na rzecz powoda kwotę odprawy w wysokości 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Apelację od powyższego wyroku złożyła spółka zaskarżając przedmiotowy wyrok w całości. Wyrokiem z 18 grudnia br. Sąd Apelacyjny oddalił apelację w całości. Spółka złożyła pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i po zapoznaniu się z jego treścią rozważy możliwość złożenia skargi kasacyjnej do SN oraz skierowania na drogę Sądową pozwu przeciwko winnym osobom.

  Jednocześnie informujemy, iż złożenie skargi kasacyjnej nie wstrzymuje wypłaty w/w środków.

   

  Prezes Zarządu PCM

  Agnieszka Owczarek

   

  O komentarz poprosiliśmy Adama Marczaka, kierownika działu administracji i marketingu w PCM. Oto, co nam powiedział.

  Wypłata prawie 400 tysięcy złotych to dla nas bardzo zła informacja. Wszystkie koszty po stronie PCM sp. z o.o. wraz z odsetkami, kosztami zastępstwa procesowego, kosztami procesowymi wynikającymi z wyroku sądu wynoszą 383.401,82 zł. Niedawno otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych dzięki prezydentowi Grzegorzowi Mackiewiczowi i Radzie Miejskiej. Pomoc w wysokości około 150 tysięcy złotych zadeklarował starosta pabianicki Krzysztof Habura. W chwili obecnej mamy duże potrzeby w związku z planowanymi remontami, które nas czekają. Duża część naszych pracowników otrzymuje najniższe wynagrodzenie, a w planach Zarządu były regulacje płacowe. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, jest to dla naszej Spółki ogromna strata. Warto przypomnieć, iż taką jak się dziś okazało wadliwą decyzję podjęła wówczas Rada Nadzorcza w osobach pana Andrzeja Krupy, Jarosława Kozery i pani Dominiki Konopackiej. Prezydentem, który powołał i nadzorował tę Radę, był Zbigniew Dychto. To ten Pan na uroczystości z okazji XX-lecia samorządu poinformował, iż podjął decyzję o zwolnieniu Pana Prezesa Witolda Barszcza i o zabezpieczeniu dokumentów i jego gabinetu. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego Spółka PCM podejmie decyzję o dalszych krokach w stosunku do osób, które spowodowały taki stan rzeczy.

  Udostępnij