• News will be here
 •  

  Burmistrz Rzgowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie, ul. Edukacyjna 6, 95-030 Rzgów

  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz. 1597).

  Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: stażu pracy pedagogicznej (w przypadku nauczyciela), stażu pracy dydaktycznej (w przypadku nauczyciela akademickiego), stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym (w przypadku osoby niebędącej nauczycielem). Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji). Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznym. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w artykule 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2017r., poz. 2186 ze zm.) – dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) – (w przypadku nauczyciela). Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

  Oświadczenia kandydat składa na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia burmistrza Rzgowa nr 186/2019 z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie (dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rzgów).

  Oferty należy składać do 16 kwietnia 2019r., w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rzgów oraz na stronie www.rzgow.pl.

  Udostępnij