• News will be here
 •  

  W Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym we wtorek, 7 maja, były drzwi otwarte. Można było przyjść i zapoznać się z placówką. Kolejne drzwi otwarte zaplanowano w czerwcu.

  Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Cichej 24 przeznaczony jest dla 30 pabianiczan w wieku od 10 do 45 lat z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczoną niepełnosprawnością.

  Placówka czynna jest w godzinach 7.30 – 15.30 pięć dni w tygodniu.

  DOA w ramach swojej działalności współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Stowarzyszeniem „RAZEM”, Warsztatem Terapii Zajęciowej, Szkołą Muzyczną I i II stopnia, Zespołem Szkół nr 5, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Spółdzielczym Domem Kultury, Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Środowiskowym Domem Samopomocy przy PSOUU w Pabianicach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Drzewocinach, Polskim Czerwonym Krzyżem, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Domem Pomocy Społecznej.

  Cele ośrodka

  Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla osób Niepełnosprawnych w zależności od jednostek chorobowych prowadzi kompleksową rehabilitację psychofizyczną i społeczną, w tym: diagnostykę psychologiczno-rehabilitacyjną; wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego; rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności życiowej; utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej; rozwój zainteresowań otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nich zachodzących oraz związków przyczynowo-skutkowych; rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań; włączanie niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej (imprezy integracyjne); udział w kulturze i rekreacji; poradnictwo i wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych; określenie potrzeb osób niepełnosprawnych i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert pomocy wsparcia.

  W ramach pobytu w ośrodku podopieczni mają zapewnioną fachową opiekę terapeutyczną, psychologiczną i pielęgniarską, rehabilitację medyczną i społeczną.

  Zajęcia w ośrodku

  Wszelkie programy wychowawczo-rewalidacyjne są opracowywane indywidualnie dla każdego uczestnika, po odpowiednim jego zdiagnozowaniu, obserwacji zachowania w różnych sytuacjach, dostosowane do jego możliwości psychofizycznych oraz upodobań czy zainteresowań.

  Do dyspozycji są: terapia zajęciowa; zajęcia rewalidacyjne (indywidualne i grupowe) z psychologiem; rehabilitacja medyczna; arteterapia; muzykoterapia; psychoterapia; terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata); zajęcia komputerowe; trening kulinarny; konsultacje i porady dla rodziców; opieka pielęgniarska i praca opiekunów.

  W naszej pracy wiele uwagi poświęcamy dzieciom autystycznym, ich rewalidacji i rehabilitacji. W tym celu została utworzona między innymi Sala Doświadczania Świata „Snoezelen”. Z terapii tej korzystają również osoby z głębokimi, sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz nadpobudliwością psychoruchową – mówi Grażyna Sobczak, kierownik DOA.

  Ośrodek dysponuje samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Dzięki temu podopieczni poruszający się na wózku i słabochodzący są dowożeni i odwożeni do i z placówki. Ułatwia to także podopiecznym uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych i kulturalno-oświatowych na terenie miasta i okolic. W Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych planuje się, poza codziennymi zajęciami, również spotkania integracyjne z podobnymi placówkami, a także włączenie podopiecznych w życie społeczności lokalnej (pikniki, wystawy, imprezy okolicznościowe, zabawy, kino i inne).

  Zapraszamy do DOA przy ulicy Cichej.

  Udostępnij