• Podczas wczorajszej sesji RM przegłosowano ustawę w sprawie ustalenia opłat w Żłobku Miejskim w Pabianicach. Niestety, będzie drożej…

    17 grudnia radni uchwalili projekt, który ustala opłatę za żłobek w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę. „Konieczność zmiany wysokości opłat wynika z poziomu cen produktów i usług na rynku. Do projektu wprowadzono zapis o zwolnieniu z opłat w przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności Żłobka uzasadnionego nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci” – czytamy w projekcie uchwały.

    Dokument zakładał, że wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego nastąpi również zmiana opłaty miesięcznej za świadczenia. W 2021 roku pensja wzrośnie o 200 złotych brutto. Z tego powodu podniesie się także opłata za żłobek. Nie spodobało się to części radnych. Podczas obrad rozgorzała gorąca dyskusja…

    Na XXVII sesji wprowadzono także dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę przypadającą po czasie 10 godzin pobytu dziecka w żłobku w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustalono maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w kwocie nie przekraczającej 8 zł dziennie. Ulga w wysokości 50% opłaty na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać rodzicom, których co najmniej dwoje dzieci uczęszcza do żłobka lub przedszkola miejskiego.

    Za uchwaleniem projektu ustawy głosowało 18 radnych. Przeciw było 5.

    Udostępnij