Nie ma jak spółka…

Spółki miejskie przedstawiły sprawozdania finansowe za rok ubiegły. Za pierwsze półrocze pabianicki szpital wykazał ponad 3,8 mln strat. A jak wygląda bilans w pozostałych?

Największym zyskiem może poszczycić się Zakład Energetyki Cieplnej. Spółka zakończyła ubiegły rok na poziomie 539 tys. zł.

– Udało się to mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Jest coraz mniej dni o niskiej temperaturze, które w bardzo dużym stopniu mają wpływ na ilość wyprodukowanego ciepła i tym samym wielkość sprzedaży. Ogromny wpływ na wynik finansowy miały również wzrosty cen paliwa do produkcji ciepła (miału węglowego) oraz innych mediów – mówi Krzysztof Mondzielewski, prezes ZEC.

W 2019 roku spółka prowadziła wiele inwestycji związanych z przyłączeniem nowych odbiorców i rozwojem miejskiego systemu ciepłowniczego. Zostały podłączone zarówno budynki mieszkalne wielorodzinne, jak i jednorodzinne, a także obiekty o przeznaczeniu przemysłowym i użyteczności publicznej. Dzięki współpracy z największym odbiorcą – Pabianicką Spółdzielnią Mieszkaniową –rozszerzono w niektórych blokach zakres świadczonych usług o podgrzew wody na cele użytkowe i tym samym likwidację niebezpiecznych przepływowych piecyków gazowych.

Rozpoczęto także ogromną inwestycję jaką jest: „Wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm z zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska Konstantynowska w Pabianicach”, na którą pozyskano wsparcie z NFOŚiGW w wysokości 27.819.357 zł (75% kosztów kwalifikowanych projektu). Całkowita wartość projektu to 44.738.145,74 zł. Przedsięwzięcie obejmie wykonanie instalacji oczyszczania spalin dla źródeł produkcji ciepła w celu dostosowania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do wymogów emisyjnych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

W 2020 roku planowane jest zakończenie I etapu inwestycji – oddanie do eksploatacji pierwszej nitki odsiarczania z odpylaniem oraz odazotowaniem dla pierwszego kotła. Podłączanie nowych odbiorców powinno objąć około 7-8 budynków wielorodzinnych w różnych rejonach miasta. 14 kolejnych budynków w zasobach PSM będzie miało ciepłą wodę z miejskiego systemu ciepłowniczego. Będą również wymieniane odcinki istniejących sieci i przyłączy cieplnych.

Kolejna spółka, czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ubiegły rok zakończyła wynikiem netto 70.691 zł. Pabianiczanie zużyli w ciągu roku 2.546.457 m3 wody.

– Wynik dodatni nie jest duży, ale to dobrze dla pabianiczan, ponieważ świadczy o niewygórowanych cenach za świadczone usługi – mówi Rafał Kunka, prezes ZWiK-u.

W 2019 roku udało się położyć kilka wodociągów w ulicach: Lawendowej, Miłej/Rzgowskiej, Wiejskiej, Kolbego, Grota Roweckiego (przejście pod Pabianką), Torowej (przejście pod torami PKP – trzecie zasilanie Zatorza), Topolowej, Bocianiej. Kanalizacja pojawiła się w ulicach: Ornej, Rycerskiej, PCK, w rejonach Wiejskiej/Hermanowskiej, agregat prądotwórczy dla przepompowni ścieków „Brzozowa”. Do końca czerwca 2020 roku spółka zrealizowała kolejne inwestycje: wodociąg ul. Miła/Rzgowska – 2 etap, wodociąg ul. Polnej Bis, wodociąg w ul. Traugutta, kanał w ul. Warszawskiej (Widzewska – Duży Skręt), kanał w rejonie ul. Miła/Rzgowska, kanał w ul. Staszewskiego, kanał w ul. Lisiej, agregat prądotwórczy studni głębinowych – zabezpieczenie zasilania w wodę miasta w przypadku braku energii elektrycznej. W planach na 2020 są jeszcze 4 inwestycje wodociągowe.

Niezły zysk na poziomie 165.102 zł przedstawił Miejski Zakład Komunikacyjny. Co ciekawe, wynik finansowy netto był o 144 tys. zł wyższy niż w 2018r. Spółka nadal powiększa przychody z działalności pomocniczej jak m.in. usługi przewozowe, usługi reklamowe, usługi mycia pojazdów, usługi parkingowe, sprzedaż biletów. W 2019 roku spółka uzyskała z tej działalności 1.213.991 zł. W porównaniu do roku poprzedniego jest to więcej o 250 tys. zł.

– Trzeba powiedzieć, że taki wynik dodatni przy przychodach na poziomie 14 milionów to nie jest ogromny wzrost. Na jego zwiększenie w głównej mierze miała wpływ umowa z Łodzią w kwestii organizacji linii Z-41 – powiedział Jarosław Habura, prezes MZK.

Oprócz dodatniego wyniku finansowego odnotowano wzrost przejazdów zasobami MZK. W 2019 roku było 3.491.870 przejazdów biletowanych, co stanowi wzrost o 19.737 przejazdów rok do roku. Rocznie miejskimi autobusami jeździ 5 mln pasażerów.

W zakresie inwestycji w 2019 dokonano m.in. zakupu i montażu systemów gaśniczych w autobusach. Ma to zdecydowany wpływ na poprawę bezpieczeństwa pasażerów. Kupiono dwa samochody techniczne, wykonano nowe przyłącze energetyczne.

Spółka zamierza wykonać remont stacji paliw i opracowano już dokumentację techniczną. Łącznie wydatki wyniosły ok. 500 tys. zł. Zakład współpracuje z miastem w zakresie projektowym i wykonawczym przy realizacji projektu „Modernizacja i Rozwój Komunikacji Miejskiej w Pabianicach”. Realizacja projektu wraz z miastem będzie najważniejszym zadaniem inwestycyjnym do realizacji przez MZK w 2020r.

– Priorytetem jest zamknięcie projektu unijnego. Myślę, że za około trzy miesiące zakończymy modernizację krańcówki przy Waltera Jankego. W połowie przyszłego roku powinniśmy korzystać już z zajezdni przy Podmiejskiej – dodaje prezes.

Niestety, Pabianickie Centrum Medyczne nie może poszczycić się takim wynikiem finansowym. Za I półrocze 2019 roku spółka odnotowała stratę w wysokości 3 mln 851 tys. zł, w II półroczu wynosiła ona 1 mln 950 tys. zł. Wynik finansowy brutto – strata mniejsza od planowanej o 888 tys. zł.

Główne inwestycje realizowane w 2019 to zakup czterech ambulansów drogowych i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska. Inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich oraz w roku obrotowym 2019 i planowane do zakończenia w latach następnych stanowią kwotę 4 mln 711 tys. zł. Priorytetem w latach 2020-2022 jest zakończenie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska, na którą spółka pozyskała środki zewnętrzne.

– Na wynik finansowy miało wpływ dużo poczynionych inwestycji, w tym kupno niezbędnego sprzętu medycznego. W przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć usługi PCM o psychiatrię dziecięcą. Mamy plan, by wystąpić do NFZ o kontrakt na ten cel. To bardzo ważne. Priorytetem jest również onkologia ginekologiczna. Musimy ją wprowadzić. Obserwujemy ogromny wzrost chorób związanych z nowotworami. To kolejny bardzo ważny temat – podsumował Janusz Kazimierczak, prezes PCM.