• News will be here
 •  

  #Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019r. uległy zmianie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązku składania niektórych dokumentów drogą elektroniczną.

  Od 1 stycznia roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje płatnicy składają urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Został także ujednolicony dla wszystkich płatników termin składania dokumentów – płatnicy przesyłają roczne obliczenie podatku oraz informacje i deklaracje: 1) urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym; 2) podatnikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

  W związku z tym deklaracje PIT-4R i PIT-8AR oraz informacje PIT-11, PIT-8C PIT-R i IFT-1/IFT-1R należy składać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Termin do złożenia ww. deklaracji i informacji upływa 31 stycznia, z wyjątkiem informacji IFT-1/IFT-1R, którą można złożyć do końca lutego.

  Deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w przypadku dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty, danymi autoryzującymi – wyłącznie w przypadku dokumentów składanych przez osoby fizyczne.

  Złożenie deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej można powierzyć pełnomocnikowi. W celu skutecznego złożenia deklaracji i informacji opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez pełnomocnika należy przed ich wysłaniem złożyć w urzędzie skarbowym, w formie papierowej, pełnomocnictwo UPL-1.

  Więcej szczegółów dotyczących zmian oraz tego, w jaki sposób przesyłać dokumenty można znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl Można również kontaktować się z Krajową Informacją Skarbową, tel. +22 330-03-30 (z telefonów komórkowych), 801-055-055 (z telefonów stacjonarnych) lub z urzędami skarbowymi.

  Udostępnij