• News will be here
 •  

  30 czerwca upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.

  Potrzebni ławnicy orzekający w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, Sądzie Okręgowym w Łodzi i Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Rekompensata pieniężna za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika od 1 stycznia 2019 roku wynosi 119,36 zł.

  Nabór do Sądu Okręgowego w Łodzi to 15 ławników, w tym 5 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy, do Sądu Rejonowego w Pabianicach – 10 ławników, do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia – 15 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy. Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca.

  Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, III piętro, pok. 31. Informacji udziela Biuro Rady Miejskiej (tel. 42 225-46-51, 42 225-46-63).

  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2) jest nieskazitelnego charakteru; 3) ukończył 30 lat; 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; 5) nie przekroczył 70 lat; 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Ławnikami nie mogą być:

  1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy; 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy; 6) duchowni; 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 8) funkcjonariusze Służby Więziennej; 9) radni gminy, powiatu i województwa.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

  Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku. Dokonuje ich rada gminy w głosowaniu tajnym.

  Udostępnij