• Mieszkańcy oraz organizacje proekologiczne protestują przeciwko powstaniu w Porszewicach kopalni piasku potrzebnej do budowy drogi ekspresowej. Pod jej działalność wycięto 10 ha drzew!

  Teren należy do Archidiecezji Łódzkiej, która udostępniła go prywatnemu inwestorowi na okres trzech lat. Ten stworzył tam kopalnię piasku kosztem wycięcia 10 ha drzew. Mieszkańcy oraz różne organizacje są zdruzgotane. Dla nich Uroczysko w Porszewicach to teren o wyjątkowej wartości przyrodniczej, historycznej i turystycznej. Uzasadniają to następująco:

  Teren lasu w Porszewicach jest naturalnym siedliskiem wielu gatunków drzew i roślin. Drzewostan stanowi bardzo zróżnicowany i bogaty las mieszany, tworzący zespół przyrodniczo-krajobrazowy, w którym rosną gatunki drzew chronionych jako pomniki przyrody. Dla docenienia waloru przyrodniczego na terenie Uroczyska została stworzona ścieżka edukacyjna imienia Międzynarodowego Roku Lasów. Wyjątkowe walory tego miejsca sprawiły, że w 2014 roku przeprowadzono przez Uroczysko Łódzki Szlak Konny – projekt turystyczny Województwa Łódzkiego. Na terenie Uroczyska znajdują się zabytkowe wille z początku XX wieku, zabytkowa kuźnia i dworek, a także cmentarz wojenny z 1914 roku – powód wyznaczenia ścieżki im. Bitwy Łódzkiej. Zgodnie z planem budowy wszystkie te szlaki mają teraz przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni.

  Uroczysko jest przede wszystkim domem wielu gatunków dzikich zwierząt, których przestrzeń życiowa ulega systematycznemu zmniejszaniu, a dla których Uroczysko jest naturalnym azylem. Dla ludzi jest to miejsce służące turystyce pieszej, edukacji i rekreacji, chętnie odwiedzane przez mieszkańców aglomeracji łódzkiej. To wspólna przestrzeń, której zasoby również są systematycznie pomniejszane w imię prywatnych inwestycji, takich jak kopalnia piasku. Odbywają się one z nieodwracalną szkodą dla dziedzictwa przyrodniczego i środowiska naturalnego.

  W pobliżu Uroczyska przepływają rzeki Łódka i Dobrzynka, których poziom wód spada z roku na rok, a także Ner, którego wody objęte są wieloletnim programem oczyszczania od 2000 roku. Sukcesem programu było ogłoszenie powrotu życia biologicznego do Neru. Inwestycja wpłynie negatywnie na stan pobliskich rzek, w zakresie ich czystości i poziomu wód. Spowoduje spadek poziomu wód gruntowych, ponieważ zgodnie z analizą układu geologicznego planowanej inwestycji odkrywka przebijać się będzie przez dwie warstwy wodonośne.

  Spadek poziomu wód gruntowych, wzrost poziomu hałasu, wielkogabarytowy transport na dwupasmowej drodze krajowej i zapylenie to są szkodliwe czynniki, których wpływ na środowisko naturalne Uroczyska Porszewice będzie destrukcyjny i nieodwracalny. Lasom już teraz zagraża susza, a zwierzętom śmierć pod kołami ciężarówek. Zdezorientowane będą wpadać pod koła, przebiegać przez drogę krajową, co może doprowadzić do wypadków, także z udziałem ludzi. Na wszelkie wspomniane niedogodności zostaną narażeni również okoliczni mieszkańcy – najbliższe zabudowania są położone w odległości 25 metrów od planowanego terenu odkrywki”.

  Kopalnia może działać, ponieważ 10 marca wójt gminy Pabianice Marcin Wieczorek wydał pozytywną decyzję o możliwości realizacji inwestycji. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren przeznaczony jest pod przemysł, a ponad 1500 wyciętych drzew to „samosiejki”. Również sanepid oraz Wody Polskie wydały pozytywne decyzje co do utworzenia kopalni w tym miejscu.

  Taka argumentacja nie przekonuje jednak protestujących. Petycję internetową w sprawie zablokowania inwestycji podpisało ponad 1700 osób, jej papierową wersję podpisali mieszkańcy. Sprawę podjęła RDOŚ, występując o odwołanie decyzji i przeprowadzenie oceny wpływu na środowisko. Inwestycję oprotestowała organizacja społeczna Tak Dla Łodzi, podważając podjęte decyzje administracyjne w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Protesty mieszkańców nie zatrzymały jednak inwestora, który cały czas działa na tym terenie „niezgody”. Dlatego też powstało stowarzyszenie „Protest Porszewice”.

  Przed urzędem gminy

  1 czerwca kilkadziesiąt osób, trzymając transparenty w dłoni, wybrało się przed Urząd Gminy Pabianice przy Torowej, by wyrazić swoje niezadowolenie. W proteście wzięły udział osoby reprezentujące lokalne, celowe stowarzyszenie Protest Porszewice, łódzką organizację społeczną TAK dla Łodzi, która stanowi stronę w skardze na decyzję wójta przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Zielona Fala/Federacja Anarchistyczna Łódź.

  Jak wynika z relacji protestujących, wójt nie chciał wyjść do zgromadzonych przed budynkiem przedstawicielek i przedstawicieli społeczności lokalnej, tłumacząc się koniecznością korzystania podczas spotkania z multimediów. Spotkanie delegatów odbyło się w urzędzie w obecności i słyszalnym wsparciu skandujących na zewnątrz zebranych.

  Po odbytej rozmowie Stowarzyszenie Protest Porszewice złożyło w urzędzie petycję o zatrzymanie inwestycji, podpisaną przez ponad 1700 osób, i swoje postulaty:

  1. Natychmiastowe wycofanie zgody na realizację przedsięwzięcia „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Porszewice 1, obręb Porszewice, gm. Pabianice, na działkach nr ewid. 108/10, 108/11 108/13, 108/14.” udzielonej w decyzji 2/2020 z dnia 10.03.2020 (OŚN.6220.02.07.2019/2020), jako wydanej z naruszeniem prawa.

  2. Wstrzymanie wszelkich prac ziemnych, leśnych i budowlanych na terenie w/w działek, jako że są one prowadzone bez koniecznych licencji oraz w trakcie toczących się postępowań skarżących decyzję 2/2020 przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

  3. Opracowanie rzetelnej oceny wpływu inwestycji na środowisko, zgodnie z zaleceniami, uwagami i wątpliwościami przedstawionym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

  4. Przeprowadzenie ogólnodostępnych konsultacji społecznych na terenie obrębu Porszewice.

  5. Zlecenie wykonania nasadzeń drzew gatunków: brzoza, lipa, sosna, topola, klon, dąb, robinia akacjowa w ilości minimum 1500 sztuk dla odtworzenia zniszczonego drzewostanu.

  6. Zlecenie niezależnej ekspertyzy drzewostanu terenu Uroczyska Porszewice i działanie w celu nadania statusu pomników przyrody drzewom spełniającym określone przepisami warunki.

  Wójt Marcin Wieczorek obiecał, że jeśli Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyli decyzję wójta w sprawie kopalni, nie będzie się odwoływał.

  Udostępnij