• O dodatek solidarnościowy mogą wnioskować osoby, które po 15 marca z powodu COVID19 straciły pracę. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesiące.

  Przepisy o dodatku solidarnościowym weszły w życie 21 czerwca. Przez dwa dni w całym kraju wpłynęło 18,5 tys. wniosków o dodatek, a w województwie łódzkim 755.

  O dodatek solidarnościowy mogą wnioskować osoby, z którymi z powodu COVID19 po 15 marca 2020r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub osoby, których umowa o pracę na czas określony została rozwiązana wraz z upływem czasu na jaki została zawarta.

  Warunkiem otrzymania dodatku jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

  Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie uprawnionej, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniom społecznym rolników lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

  Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS.

  Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (edowód) lub profilem PUE.

  Więcej informacji na stronie internetowej www.zus.pl, tam też jest instrukcja wysłania wniosku przez PUE ZUS.

  Udostępnij