• News will be here
 • Dobroń przymierza się do rewaloryzacji parku gminnego. Swoim wyglądem teren nawiązywać ma do stanu historycznego.

  W ramach przedsięwzięcia (realizowanego w ramach Polskiego Ładu, na który gmina Dobroń może pozyskać kwotę 3,5 mln zł) przeprowadzony zostanie remont alejek parkowych, wykonane zostanie nowe ogrodzenie (w części) oraz nasadzenia. Pielęgnacji poddany zostanie istniejący drzewostan, wymienione zostanie oświetlenie, zainstalowany będzie monitoring, a renowacji podlegać będą istniejące rzeźby, ławki, kosze oraz witacz z tablicą informacyjną. Ponadto park doposażony zostanie w elementy małej architektury (rzeźbione ławki i kosze na śmieci). Projekt zrealizowany zostanie w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

  Rewaloryzacja pozwoli odzyskać dawny blask dobrońskiego parku, który w pamięci Krystyny Grygielskiej, córki Władysława Więckowskiego, zarządzającego majątkiem po II wojnie światowej,  zapisał się jako miejsce wypełnione roślinami ozdobnymi. Przed frontem nieistniejącego dziś dworu znajdował się okrągły klomb z drogą dojazdową prowadzącą do głównej bramy otoczonej świerkami. W samym centrum parku wyróżniał się chiński szafarz w postaci bramy i altany. W parku rosły krzewy ozdobne, na kopcu świerki, a nad stawami płaczące wierzby. Wyspę dużego stawu porastały drzewa.

  Zabytkowy park w granicach obszaru objętego ochroną konserwatorską zajmuje około 4 ha. Obszar działek gminnych stanowiących park objęty jest wpisem do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i zajmuje powierzchnię około 3,10 ha. Park graniczy z zabytkowym kościołem pw. św. Wojciecha w Dobroniu.

  foto: UG Dobroń

  Udostępnij